L Ä K A N D E    K O N S T
Musik och uttryckande konstterapi.


Musiken och bilden används inom äldrevård, barn och ungdomar med relationsstörningar, rehabilitering för patienter med förvärvade ryggskador och hjärnskadade samt inom cancervården, seminarier, workshops m.m.

Terapin ger möjlighet att lindra sorg och smärta och för att söka och finna dolda resurser inom människan.

Uttryckande konstterapi är en psykoterapimetod som kombinerar verbala och icke-verbala uttryckssätt som bild, musik, rörelse, dikt, poesi och drama i mötet med barn och vuxna. Terapin vilar på en psykodynamisk grund, med inslag av analytisk psykologi (Jung). Kropp och själ ses i ett helhetsperspektiv.